LOB IN DE PRAKTIJK

Ervaringen, ontwikkelingen en theorie...

Meer weten over LOB en mijn dagelijkse praktijk? Hieronder staan een aantal artikelen, filmjes en andere documenten die een beeld geven over het volop in ontwikkeling zijnde LOB. Klik hier om direct naar een overzicht van handige links te gaan. 

 

LOB en SG WereDi

Praktijkvoorbeeld LOB SG WereDi

ambassaseurschool LOB

Good Practice LOB SG WereDi

 

Landelijke ontwikkelingen

Expertisepunt LOB

Op 1 juli 2017 is het Expertisepunt LOB gestart. Het opereert sectoroverstijgend en ondersteunt vmbo-, havo-vwo en mbo-scholen bij het verbeteren van de loopbaanoriëntatie en -begeleiding van leerlingen en studenten.

Het expertisepunt informeert, organiseert en faciliteert. Zij ontsluit alle informatie over lob op haar website en organiseert zowel landelijk als regionaal kennisdelingsbijeenkomsten. Daarnaast kunnen scholen kunnen bij het expertisepunt terecht met vragen over de implementatie van lob, de kwaliteitsborging, professionalisering en over lob op de overgangen (vo-mbo-ho). Het expertisepunt is hiermee een vervolg op de Stimuleringsprojecten LOB in het vo en het mbo en maakt gebruik van de projectopbrengsten en ervaringen die daar zijn opgehaald. Alle informatie, handreikingen en scans van de stimuleringsprojecten blijft via het expertisepunt lob beschikbaar.
 

expertisepuntlob 2_edited.png

LAKS: onderzoek 'Scholieren eisen tijd

en begeleiding voor hun loopbaan'

 

 

De stem van de scholier in LOB is van groot belang. Het is er voor hen. Het LAKS heeft daarom opdracht gegeven voor een onderzoek onder scholieren op het VMBO, HAVO en VWO en studenten op het MBO, HBO en WO. Doel is om zicht te krijgen op wat er voor scholieren werkt op gebied van LOB en wat er beter kan.

Gepersonaliseerd Leren

ReseachNet: LOB loont!

 

 

Op initiatief van project Stimulering LOB onderzocht ResearchNed voor het eerst de opbrengsten van LOB onder eerstejaars studenten hbo/wo. Daarmee staat nu ook wetenschappelijk vast: LOB-activiteiten kunnen uitval in het eerste studiejaar met een derde verminderen.

Convenant: 'Aanval op schooluitval'

 

 

Het aantal voortijdig schoolverlaters begint te dalen, maar is nog altijd onacceptabel hoog. Om een grote groep jongeren in Nederland een betere toekomst te geven, hebben de minister en staatssecretaris van OCW de aanval op schooluitval ingezet: een pakket aan extra maatregelen dat schooluitval actief bestrijdt. Doelstelling: Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters halveren tot maximaal 25.000 in 2016.

Vernieuwing beroepsgerichte

programma's in het VMBO

 

 

De bedoeling is dat in 2017 de eerste beroepsgerichte vmbo-examens nieuwe stijl worden afgelegd. Uitgangspunten voor deze vernieuwingen zijn onder andere:.....

  • Loopbaanoriëntatie- en Begeleiding (LOB) wordt verankerd in alle beroepsgerichte programma’s. Elke sector kent een gemeenschappelijk beroepsgericht deel: het kernprogramma. Hierin worden de belangrijkste competenties, vaardigheden, houdingen en kennis van de beroepspraktijk weerspiegeld.

Sectorakkoord VO 2014-2017

 

 

Klaar voor de toekomst! , Samen werken aan onderwijskwaliteit  April 2014

Ambitie 3. Brede vorming voor alle leerlingen

…….Om zichtbaar te maken op welke manier leerlingen gewerkt hebben aan een brede voorbereiding op hun toekomst en welke resultaten ze hierbij geboekt hebben, gaat het voortgezet onderwijs leerlingen een plusdocument meegeven.

Eindadvies OCW vijf jaar LOB

VO raad: opbrengsten vijf jaar LOB

 

 

 

Wet "Kwaliteit in verscheidenheid

Hoger Onderwijs'

 

 

Dit wetsvoorstel bevat een groot aantal wijzigingen van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek....

Het wetsvoorstel is erop gericht de juiste student op de juiste plaats te krijgen. Er worden nieuwe regels voorgesteld voor aanmelding en studiekeuze. De bestaande mogelijkheden tot het stellen van specifieke aanvullende eisen, als die nodig zijn voor de opleiding, worden beter benut. Op middellange termijn komt de centrale loting als middel om de toelating van studenten te reguleren te vervallen.

 

Theoretisch kader loopbaanbegeleiding

Loopbaancompetenties

 

 

LOB moet de leerling in staat stellen om met behulp van het ontwikkelen van loopbaancompetenties sturing te geven aan zijn eigen loopbaan, nu en in de toekomst.

 

Loopbaancompetenties[1] hebben betrekking op:

- Kwaliteitenreflectie:  het vermogen je eigen kwaliteiten en unieke talenten die je benut als je leert en werkt, te ontdekken en waarderen (wat kan ik?);

- Motievenreflectie:  het vermogen je eigen wensen en waarden die van sturend belang zijn als je leert en werkt, te ontdekken en waarderen (wat wil en waarom wil ik dat?);

- Studie- en beroep- of functie-exploratie: het vermogen om je persoonlijke mogelijkheden en uitdagingen in studie en werk te onderzoeken (waar kan ik dat doen?);

- Loopbaansturing: het vermogen om initiatief te nemen en in actie te komen als je je ambities wilt realiseren (hoe doe ik dat ?);

- Netwerken: het vermogen contacten aan te gaan en te onderhouden om je ambities te realiseren (wie kan mij daar bij helpen?).

[1] Meijers, F., Kuijpers, M., en Bakker, J. (2006), Over leerloopbanen en

loopbaanleren, loopbaancompetenties

Cirkel van zelfsturing

 

 

Je aandacht als coach gaat uit naar de binnenwereld van de leerling. Hoe bestuurt de leerling van binnenuit zijn loopbaangedrag? En werkt dat wel? Komt hij zo waar hij wil zijn?  Jij let daarom op de zelfsturing van de leerling. Letten op zelfsturing  betekent heel selectief luisteren naar wat de leerling je vertelt. Om je bij dit selecteren te helpen hebben we een hulpmodelletje ontwikkeld als een kompas voor jou als coach.

Dat hulpmodel noemen we de cirkel van zelfsturing. De zelfsturing  van mensen kun je zien als een cirkel, waarbij het een invloed heeft op het ander. Zelfsturing kent drie invalshoeken:

  • Opvattingen en ideeën, die de leerling en zijn omgeving  hanteren als basis voor het managen (het organiseren) van de loopbaansituatie.

  • Motieven van de leerlingen die meespelen bij het managen van de loopbaansituatie.

  • Leerhouding van de leerling. B.v.  ontvankelijkheid van de leerling voor informatie bij het managen van de loopbaansituatie.

Links