REGISTER LERAAR

Wat is REGISTER LERAAR?

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Door je te registreren als leraar laat je zien dat je bevoegd en bekwaam bent én dat je hieraan blijft werken. Voor meer informatie en registratie zie www.registerleraar.nl

REGISTER LERAAR kwaliteitsbepalingen

Om professionaliseringactiviteiten te kunnen laten valideren en opgenomen te krijgen in het register, moet zowel de aanbieder zelf als de ingediende professionaliseringsactiviteiten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Kwaliteitseisen voor aanbieders:

1. De aanbieder van professionaliseringsactiviteiten staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel;

2. De aanbieder van professionaliseringsactiviteiten biedt professionaliseringsactiviteiten aan die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen (na)scholingsaanbod (zie B);

3. De aanbieder zet hiertoe op ten minste op hbo-niveau gekwalificeerd personeel in;

4. De aanbieder hanteert procedures ten aanzien van de ontwikkeling en het onderhoud van het aanbod aan scholings- en professionaliseringsactiviteiten, waaruit blijkt dat er een goede afstemming is op de praktijk;

5. De aanbieder kent een proces van kwaliteitsbewaking en evaluatie ten aanzien van de uitvoerenden en activiteiten;

6. De aanbieder heeft een klachtenprocedure. Een aanbieder die geaccrediteerd is op dit kwalificatieniveau (NVOA/CROHO, CRKBO) voldoet aan deze criteria.

 

Registerleraar accrediteert zelf geen aanbieders.

 

Kwaliteitseisen voor het professionaliseringsaanbod:

1. De activiteit moet aansluiten op het niveau van de beroepskwalificatie van de leraar op ten minste hbo-bachelor niveau. Dat wil zeggen dat de activiteiten ten minste: − moeten voldoen aan het referentiekader van de Dublin-descriptoren; − kunnen voldoen aan het referentiekader EKK (Europees Kwalificatie Kader) op minimaal niveau 6 en 7; − aansluiten op de kennisbases die door de gezamenlijke lerarenopleidingen worden ontwikkeld. Aanbod dat niet op hbo-niveau bestaat, maar zich wel richt op de professionalisering van leraren (beroepsgericht vakken mbo, EHB(S)O,…) kan ook ter validatie worden ingediend. Aanbod dat gecertificeerd is op dit niveau (post-initieel aanbod CPION: SPWO, SPHBO) voldoet aan deze eisen.

2. De activiteit is expliciet gericht op het versterken van de professionele bekwaamheid van de leraar in het po, vo, mbo en s(v)o zoals verwoord in de bij AMvB vastgestelde bekwaamheidseisen onderwijspersoneel. De activiteit richt zich op het onderhouden of verder ontwikkelen van deze kennis, houding en vaardigheden en draagt direct of indirect bij aan het leren van de leerling. Het betreft de: a. Vakinhoudelijke bekwaamheid; b. (Vak)didactische bekwaamheid; c. Pedagogische bekwaamheid; d. Overige bekwaamheid: algemeen professioneel handelen, onderwijskundige ontwikkelingen in de school, ontwikkeling van de beroepsgroep. De indeling is in 2015 in het systeem aangepast aan de terminologie van de herijkte bekwaamheidseisen die in 2017 formeel van kracht worden, waarmee het accent in de professionalisering op de bekwaamheid voor het primaire proces - vakinhoudelijk, (vak)didactisch en pedagogisch - expliciet aangegeven en onderscheiden kan worden.

3. Bij de professionaliseringsactiviteit wordt gebruik gemaakt van vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal of onderzoeksmateriaal;

4. De activiteit heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied/de discipline en aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk.

Bron: Bepalingen en procedures voor aanbieders van professionaliseringsactiviteiten (versie 4.0), www.registerleraar.nl